Education • Book

Root Cause Analysis (การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง)

9e4358c3a3c03ee12be552dd3fcc41a58b72953e
Root Cause Analysis (การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง)
Root Cause Analysis (การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง) | 2 Jul 2021
โปรโมชั่น 5,625 บาท จากราคาปกติ 7,500 บาท

Root Cause Analysis (การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง)
    เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในแต่ละวันของการทำงานนั้น เราทุกคนล้วนต้องพบกับ ‘ปัญหา’ ที่ผ่านเข้ามาเพื่อให้เราแก้ไขอยู่ตลอดเวลา บ้างก็เป็นปัญหาใหม่ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งสาเหตุหลักๆ เกิดจากการที่เราไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ๆ และขจัดให้หมดไป
    หากเราต้องการแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยการใช้เทคนิค เครื่องมือ & วิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และทดสอบสาเหตุของปัญหา เพื่อป้องกันและยับยั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ไม่ให้กระทบไปยังกระบวนการถัดไป ซึ่งส่งผลให้สูญเสียความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

Root Cause Analysis (RCA)
    หลักสูตรที่เน้นเทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหา สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา รวมถึงเรียนรู้หลักการ และแนวคิดในการบันทึกสรุปผลการค้นหาสาเหตุต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้
    โดยมุ่งเน้นในการนำเสอมุมมองการวิเคราะห์ที่แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์จุดอ่อนของการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ช่วยในการกำหนดและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบและขจัดปัญหาต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ด้วยการนำหลักการของ Root Cause Analysis มาใช้นั่นเอง

รายละเอียดหลักสูตร
• Root Course Analysis คืออะไร?
• เครื่องมือการวิเคราะห์ Root Course Analysis
• ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
• เทคนิคการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
• ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกัน
• เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา
• การถามคำถาม WHY-WHY ควรจะหยุดถามเมื่อไร?
• การวางแผนแก้ไขและป้องกัน
 ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการอบรม
• หัวหน้างานและพนักงานระดับปฎิบัติการ

รูปแบบการอบรม
• การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร โดยเน้นกิจกรรม workshop ในการฝึกปฎิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้

Tickets

General Admission

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

฿5,625.00

*All Prices exclude VAT

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
D1cce0320d24e06460da281a264f28e01fa35ede
Organized by
Network Training Center