Education

การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย รุ่นที่ 1 (Intermediate Level - คู่ภาษาอังกฤษ - ไทย)

436ddb7f13a79e6bfc11cb04203918eab9a58ba8
การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย รุ่นที่ 1 (Intermediate Level - คู่ภาษาอังกฤษ - ไทย)
🎯🎯 มาแล้ว!!! คอร์สอบรมนักแปลอาชีพออนไลน์ 100% 🎯🎯

✅✅ ชื่อหลักสูตร: การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย รุ่นที่ 1 (Intermediate Level - คู่ภาษาอังกฤษ - ไทย)

✅✅ จำนวนชั่วโมง: 30 ชั่วโมง
ชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ (Professional Translators and Interpreters Society) ซึ่งกำลังจะจัดตั้งเป็นสมาคมนักแปลและล่ามอาชีพ เปิดอบรมหลักสูตร การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย รุ่นที่ 1 (Intermediate Level - คู่ภาษาอังกฤษ - ไทย) จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักแปลอาชีพและเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับนักแปลอาชีพที่ทำงานอยู่ในแวดวงอยู่แล้วให้สูงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์รองลงมาคือ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอกชนและสนับสนุนกิจกรรมของรัฐในสาขาต่าง ๆ เช่น งานแปลกฎหมาย งานแปลการแพทย์ งานแปลธุรกิจ และอื่น ๆ อีกมากมายโดยหลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

✅✅ รายละเอียดหลักสูตร:
👉👉 ทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล และทบทวนหลักการแปล
👉👉 ฝึกแปลจากเอกสารตัวอย่างต่าง ๆ
👉👉 การรับรองเอกสารแปล สมรรถนะนักแปลอาชีพของชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพของชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ
👉👉 การสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเอง ช่องทางในการหางานในแวดวงนักแปลอาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ การเข้าถึงลูกค้าอย่างมืออาชีพ
👉👉 การบริหารจัดการเอกสาร เช่น การออกใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าล่ามอย่างมืออาชีพ
👉👉 การสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนรับรองด้วยผู้ที่มีความรู้เสมอกัน (Peer Certification) ของชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ (ล่ามอาชีพ C2 และ C3)
👉👉 ติวสอบและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรองด้วยผู้ที่มีความรู้เสมอกัน (Peer Certification) ของชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ (ล่ามอาชีพ C2 และ C3)

✅✅ วิทยากร: นักแปลในบริบทวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงมากว่า 10 ปี และวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
✅✅ ระยะเวลาเรียน: 30 ชั่วโมง
✅✅ วันอบรม:
👉👉 16, 29 และ 30 พฤษภาคม 2564 (เต็มวัน)
👉👉 22 และ 23 พฤษภาคม 2564 (ครึ่งเช้าทั้ง 2 วัน)
👉👉 5 มิถุนายน 2564 (เต็มวัน)

✅✅ ระยะเวลาสมัคร: ถึง 10 พฤษภาคม 2564
✅✅ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินภายในวันที่ 10-15 พฤษภาคมเท่านั้น

✅✅ สถานที่อบรม:
👉👉 เรียนและสอบผ่าน Zoom เท่านั้น

✅✅ ค่าอบรม: 2900 บาท (ราคาปกติ 5000)
👉👉 ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง

🎯🎯 หมายเหตุ: เฉพาะผู้ทีสอบผ่านนักแปลระดับ C2 และ C3 จะได้รับบัตรประจำตัวพร้อมเลขสมาชิก

🎯🎯 หมายเหตุ: วันรับใบประกาศนียบัตร Certificate of Acheivement และใบประกาศนียบัตรเพื่อขึ้นทะเบียนรับรองด้วยผู้ที่มีความรู้เสมอกัน (Peer Certification) ของชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ (ล่ามอาชีพ C2 และ C3) จะประกาศให้ทราบภายหลัง ซึ่งจะเป็นวันทำการปกติ พิธีจะใช้เวลาช่วงบ่ายเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

🎯🎯 หมายเหตุ: ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันอบรม

✅✅ ผู้สมัครและคุณสมบัติ:
👉👉 เป็นสมาชิกของชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ (มีเลข SEAProTI)
👉👉 เป็นบุคคลภายนอกชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ (บุคคลทั่วไป)

✅✅ วิธีการรับสมัครและกระบวนการคัดเลือก:
👉👉 กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครได้ที่นี่:
👉👉 หลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว ทางชมรมจะส่งรายละเอียดการชำระเงินและรายละเอียดเพื่อการออกใบเสร็จไปให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง (ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินตามกำหนดเท่านั้น)
👉👉 การตัดสินใจของชมรมนักแปลและล่ามอาชีพในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมอบรมให้ถือเป็นที่สุด

✅✅ เกณฑ์การผ่านการอบรมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ:

👉👉 สำหรับสมาชิกของชมรม (มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80% หรือขาดเรียนไม่เกิน 1 วัน และทำงานที่มอบหมายครบตามกำหนด):
1) ใบประกาศนียบัตร Certificate of Achievement
2) ได้รับการรับรองว่ามีความรู้เพียงพอที่จะสามารถสอบขึ้นทะเบียนล่ามอาชีพ C2, C3 ได้
3) แต้ม CPD จำนวน 13 แต้ม

👉👉 สำหรับบุคคลภายนอก (มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 80% หรือขาดเรียนไม่เกิน 1 วัน และทำงานที่มอบหมายครบตามกำหนด):
1) ใบประกาศนียบัตร Certificate of Achievement
2) เก็บแต้ม CPD จำนวน 13 แต้ม (และได้สิทธิ์รับเชิญเป็นสมาชิกทั่วไป หากคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งจะได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมตลอดวาระ - วาระละ 3 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากทางรมชมมากมาย)
3) สามารถใช้สิทธิ์ในการสอบขึ้นทะเบียนนักแปลอาชีพระดับ C2, C3 หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ชมรมกำหนด

✅✅ หมายเหตุ: ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ที่มีคุณสมบัติตรงที่สุดเท่านั้น และการตัดสินใจของชมรมในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมให้ถือเป็นที่สุด

หากสนใจมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับนักแปลและล่ามอาชีพ ไม่ควรพลาดงานนี้

ชมรมนักแปลและล่ามอาชีพ
translation, แปล

Tickets

No Tickets Available

A723df7ce5c0e340ef5a058b192d92bc5a274a6d
Organized by
SEAProTI