Technology • Education

หลักสูตร Active Directory Concepts and Troubleshooting _ONLINE Course / Labs

56414f1abf2c8e2d9017ca96aae17922ab538b66
หลักสูตร Active Directory Concepts and Troubleshooting _ONLINE Course / Labs


เนื้อหาหลักสูตร

        ครอบคลุม Active Directory Domain Services (AD DS) บน Windows Server 2008/2012/2016/2019 ที่เป็น core backbone services ของ application แทบทุกตัวในองค์กร ลักษณะการสอนเป็นการบรรยายทางด้านทฤษฎีที่จะกระชับ สรุปสิ่งที่จำเป็น ข้อควรระวัง best practices ขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญหา  เนื้อหาที่จำเป็นต่อการทำงานเกี่ยวกับ Active Directory นำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง  ในบทเรียนจะมี real-world scenario labs ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานในส่วนที่จำเป็นของ Active Directory และ สามารถตรวจสอบการทำงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Active Directory รวมถึง services ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Active Directory replication, SYSVOL replication, FSMO, DNS, client logon, DC health, performance, time synchronization, AD database, Microsoft cloud integration, และอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม

Chapter 1 Active Directory Replication
• Explore the default installation of 4 DCs
• Check AD replication status
• Configure Active Directory Sites
• Test AD replication
• Check strict replication consistency
• View AD DS’s DNS structure
• View dynamic site name registry
• Finding DC
• Review undefined subnets
Chapter 2 SYSVOL Replication
• Verify SYSVOL ready registry
• Check SYSVOL replication status
• Check DFS Replication service status
• View DFSR Backlogs
• Test SYSVOL failover
• Non-authoritative restore (for DFSR SYSVOL)
• Non-authoritative Restore (DFSR SYSVOL) with script
• Authoritative Restore (For DFSR SYSVOL)
Chapter 3 Group Policy
• Download GPOs for hardening
• Create test structure OUs
• Configure Windows Server 2019 Member Server baseline GPO
• Gpresult
• RSOP
• Group Policy Results Wizard
• Remotely Group Policy Update
• Most used GPO settings
• Review applied GPOs
• Backup GPOs
• Restore GPOs
Chapter 4 Active Directory Issues Related to DNS
• Verify DC’s DNS registrations
• Configure DNS search order
• Configure DNS forwarders
• Secure dynamic updates
• Disable allow zone transfer to any server
• Enable aging/scavenging
Chapter 5 Domain Controller Health
• Check critical services
• Transfer FSMO roles
• Check DC Health
• Configure Time Synchronization
• Review LDAP policy
• Enable AD recycle bin
• Recover deleted objects
• Backup AD DS
Chapter 6 Security
  • Find administrative account used to start service
  • Find users who can have blank password
  • Find possible stale computers which never contacted the domain > 180 days
  • Find possible stale users who never logged on to the domain > 1 year
  • Find administrative accounts with Password Never Expired enabled
  • Configure the account lockout threshold
  • Delegate AD DS administrative tasks
  • Virtualization
Chapter 7 Upgrade AD DS to Windows Server 2016/2019
• Before upgrade tasks
• Demote DC2
• Promote DC2-NEW (To be DC2)
• Promote DC1-NEW
• Review DNS configuration
• Swap DC1 and DC1-NEW
• Change DC1-NEW to DC1
• Demote the last old DC (DC1-OLD)
• Transfer FSMO
• Configure Time Synchronization
• Raise DFL/FFL
• Enable new AD DS features
• Perform a mini AD health check

เหมาะสำหรับ
ผู้ดูแลระบบ หรือทำงานในสายงาน Windows Server เทคโนโลยี หรือผู้ที่ต้องการนำความรู้ไป ออกแบบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ AD DS

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Windows Server, Active Directory, และ Network หรือ เคยทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือเก้ไขปัญหาพื้นฐานของ AD DS

วิธีการเรียน 

1. ONLINE Course  เรียนได้ทันทีใน Web services Udemy   ผู้เรียนสามารถออกแบบตารางการเรียนได้เองผ่านอุปกรณ์ Mobile  Ipad  Notebook   เป็น Life Time Access  ตัวอย่าง ONLINE Course https://bit.ly/3uMNGH6

2. ONLINE Labs 20 hrs  ฝึก workshop ด้วยตัวเอง พร้อมคู่มือ Hands on workshop Labs อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ชมการอธิบาย ็Hands on Labs ใน Virtual Class
 
3. Virtual Class  เรียนกับบันทึกการสอน ใน Microsoft Teams  ซึ่งอธิบายการทำ  Lab ตาม  scenario    6 ครั้ง  วางแผนการเรียนตามที่สะดวก

อุปกรณ์การเรียน | เครื่อง Computer  Ipad  หรือ Mobile ที่ต่อเชื่อม Internet ได้

ผู้สอน I คุณจักรพงศ์ ชมกลิ่น Microsoft Certification : MCSEs/MCT (Linkedin)

อัตราค่าเรียน|   6,000  บาท
( ONLINE Course 4.5 ช.ม  + ONLINE Labs 20 ช.ม  + Virtual Class 7 ช.ม + คู่มือ Hands on  )

ราคาดังกล่าวยังมิได้รวม Vat 7%
หมายเหตุ :   สามารถออกใบเสร็จเพื่อเบิกบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3 %

สอบถามเพิ่มเติม : คุณนริษฎา โทร. 081 919 0291

LINE ID @learninthecloud


LINE ID : Narissada.a


Active Directory Troubleshooting, Active Directory

Tickets

ONLINE Course + Labs
฿6,000.00
ONLINE Course
฿3,500.00
ONLINE Labs_20 hrs
฿3,500.00

*All Prices exclude VAT

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
Fb06ce6fedbecd768ed025fd6eba86b145b1879a
Organized by
บริษัท อิน เดอะ คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด